Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodniczący: JOANNA GWÓŹDŹ
Wiceprzewodniczący: JUSTYNA SZOSKE
Skarbnik: JOWITA BISKUP
Sekretarz: GRAŻYNA KRASOŃ

Uczestnictwo w działaniach rady rodziców jest prawem i przywilejem rodzica, niosącym za sobą wiele korzyści, do których należy m.in. możliwość wpływu na jakość pracy szkoły, jej wizerunek oraz ofertę.

Wybrane kompetencje Rady Rodziców:

 • Występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.
 • Opiniowanie projektu planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora.
 • Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
 • Opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, w szczególności organizację harcerską.
 • Opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli, w związku z ubieganiem się przez nich o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.
 • Występowanie do dyrektora z wnioskiem o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów (na terenie szkoły) jednolitego stroju oraz udział w określeniu wzoru tego stroju.
 • Występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy dyrektora i nauczycieli.
 • Występowanie z wnioskiem o utworzenie rady szkoły.
 • Wybór przedstawicieli rodziców do rady szkoły, komisji oraz innych organów, których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów danej szkoły.
 • Wybór przedstawicieli rady do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
 • Uchwalanie corocznego preliminarza rady i jego zmian oraz zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego rady (po zbadaniu sprawozdania przez komisję rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie).
 • Uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców.

Podejmowanie decyzji o sposobach wydatkowania zebranych funduszy.